Vytápění průmyslových objektů

Volba zdroje tepla pro průmyslový objekt je závislá na potřebném výkonu zdroje a na druhu paliva, které je v dané lokalitě dostupné v dostatečném množství. Důležitým faktorem je i charakter budovy a provozu. Výkon se obvykle pohybuje v rozmezí desítek kW až do cca 2 MW. Teplo je využíváno pro vytápění a přípravu teplé vody. Samostatnou kapitolou je teplo pro technologické a výrobní účely. Pro zajištění tepla pro vytápění a přípravu teplé vody jsou využívány zejména tyto typy kotlů: kotle na uhlí, kotle na pěstovanou biomasu (obilí, olejniny, energetické dřeviny a traviny), kotle na odpadní biomasu (odpad z živočišné nebo rostlinné výroby, z dřevařské výroby jako např. pelety nebo z lesní výroby, např. štěpka), kotle na zemní plyn nebo na topný olej.

Dalším zdrojem vytápění v průmyslových objektech může být centrální zásobování teplem, nástěnná nebo stropní lokální topidla většinou s připojením na zemní plyn, tepelná čerpadla a kogenerační jednotky (kde je dominantním palivem pro pohon kogenerace zemní plyn). Kogenerační jednotky jsou většinou doplněny sekundárními energetickými zdroji.

Při návrhu zdroje vytápění v těchto objektech je důležitá současnost odběru tepla a teplé vody, u teplé vody i nárazovost a špičkový odběr. Významnou roli v energetické bilanci průmyslových objektů hraje rekuperace tepla ze vzduchu, případně z odpadní vody a technologií. Odpadní teplo může být významnou složkou úspor. 

Ukázky referencí

Investor: ŘETĚZY VAMBERK spol. s r.o.
Dokončení: 2012
Popis: Provedena výměna zdroje tepla společnosti.Novým zdrojem tepla byla kaskáda dvou kondenzačních kotlů Hoval o celkovém výkonu 500 kW. Jednotlivé objekty byly vytápěny dle výrobního zaměření, plynové zářiče, teplovzdušné jednotky, otopná tělesa, registry. Součástí bylo zhotovení nových areálových rozvodů plynu vč. regulačních skříní před objekty. Pro celý podnik zhotovena nové MaR, provedena vizualizace do řídícího PC. Na zakázku byl použit operační program podnikání a inovace z evropského fondu pro regionální rozvoj. Zakázka byla provedena bez omezení výrobního provozu společnosti.

Investor: MTS Group s.r.o.
Dokončení: 2009
Popis: Dodávka a montáž zdravotechnických instalací, kotelny, rozvodů plynu ÚT a MaR

Investor: Mach Drůbež, a.s.
Dokončení: 2006
Popis: Plynofikace farmy Čeperka byla provedena instalací propanových nádrží o objemu 2000 l, dále byly vyhotoveny ocelové rozvody pro plynové agregáty Ermaf 70 kW.

Investor: Obec Telecí
Dokončení: 2006
Popis: Plynofikace Zdravotního střediska a bytových jednotek v obci Telecí byla provedena včetně dodávky plynových kotlů, které byly připojeny na stávající rozvody v objektech.

Investor: Obec Žďárky
Dokončení: 2006
Popis: Plynofikace objektu Základní školy a mateřské školy byla řešena zrušením stávajících zdrojů tepla. V objektech byly provedeny samostatné kotelny s kotly Junkers. Naše dodávka byla vč. Stavebních prací a elektroinstalací.

Investor: Královéhradecký kraj
Dokončení: 2006
Popis: Decentralizace vytápění oblastní nemocnice v Rychnově nad Kněžnou byla řešena zrušením hlavní kotelny pro všechny pavilony, byly zde zrušeny rozvody v topných kanálech. A provedena plynofikace celého areálu vybudováním samostatných kotelen v objektech nemocnice (dětské oddělení, interna, hlavní budova, vrátnice). Byly zde využity kondenzační kotle značky HOVAL, dodávka provedena vč. veškerých stavebních úprav společně s měřením a aregulací.

Investor: Obec Telecí
Dokončení: 2005
Popis: Plynofikace objektu Základní školy a mateřské školy byla řešena zrušením stávajících zdrojů tepla na pevná paliva. V objektech byly provedeny samostatné kotelny s kotly Viadrus. Naše dodávka byla vč. Stavebních prací a elektroinstalací.

Investor: BV elektronik s.r.o.
Dokončení: 2005
Popis: Plynofikace a vytápění areálu Dukelská, Holice byla řešena instalací plynových kotlu Thermona, otopnými tělesy a teplovzdušnými jednotkami značky GEA.

Investor: Filogroup a.s.
Dokončení: 2005
Popis: Plynofikace 3.NP budovy přádelny, připojení VZT jednotky

Investor: Obecní úřad Oldříš u Poličky
Dokončení: 2004
Popis: Plynofikace, ústřední vytápění, kotelny ZŠ a MŠ.